[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.อยุธยา
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
  ที่ตั้ง  53 หมู่ 2 ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  เบอร์โทร  0-3524-3399

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
  ที่ตั้ง  117 ม.5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  เบอร์โทร  chomsurang@chomsurang.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ เงินเหรียญ
  ที่ตั้ง  9/80 ม.10 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  เบอร์โทร  ays.ac.th@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนปากกรานพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวสันต์ แคดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  pakkarnpitthaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
  ผู้อำนวยการ  นายอภิรักษ์ กงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  school_nittayanukul@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายพิชญุตม์ ธาระวงค์
  ที่ตั้ง  ม.10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
  เบอร์โทร  twk006@hotmail.com

  
   7   โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
  ผู้อำนวยการ  นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
  ที่ตั้ง  124 หมู่ 5 ถ.ผาปราบพาล ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
  เบอร์โทร  udomratwittaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธนวัฒน์ พินนอก
  ที่ตั้ง  112 หมู่3 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
  เบอร์โทร  thachangwittayakom@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบางปะหัน
  ผู้อำนวยการ  นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
  ที่ตั้ง  ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
  เบอร์โทร  banpahan_bp@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร ทิพย์โสต
  ที่ตั้ง  329 หมู่ 5 ถ.ภาชี-นครหลวง ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
  เบอร์โทร  phachischool329@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางธนภร เกิดนาวี
  ที่ตั้ง  84 หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
  เบอร์โทร  vkuschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
  ที่ตั้ง  168 ม.1 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
  เบอร์โทร  wangnoi_school@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนอุทัย
  ผู้อำนวยการ  นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
  ที่ตั้ง  11 หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
  เบอร์โทร  uthaischool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสุดใจ ขวัญดำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เบอร์โทร  nnsschool.ayu@gmail.com

  
   15   โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
  ผู้อำนวยการ  นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  maharatprachanimit@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางกุสุมา ยี่ภู่
  ที่ตั้ง  49 ม.4 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา 13240
  เบอร์โทร  bpcsschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบางไทรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาววันเพ็ญ นิ่มอนงค์
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
  เบอร์โทร  bangsaiwitthaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบางบาล
  ผู้อำนวยการ  นายนิรุธ บัญฑิโต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bangbansch@gmail.com

  
   19   โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบโชค สร้อยสม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bangpra-inracha@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบางปะอิน
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย นาคสิงห์
  ที่ตั้ง  121 ม.3 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
  เบอร์โทร  bangpainhs@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางนิติพร เชื้อสุวรรณ
  ที่ตั้ง   52 หมู่ 5 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
  เบอร์โทร  udhomseel@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"
  ผู้อำนวยการ  นายผไท อุทุมสกุลรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tu_rueng23@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ladchadoschool.lsk@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นางวาสนา มะณีเรือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wetchaphan2499@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรพีพรรณ กีตา
  ที่ตั้ง  54/15 หมู่ 5 ต. พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
  เบอร์โทร  lpwschool@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
  ผู้อำนวยการ  นางปริศนา สุขสุสาสน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  senaprasitschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนสาคลีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมทรง อนุภาพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  skw788463@gmail.com

  
   28   โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค
  ที่ตั้ง  70 หมู่9 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
  เบอร์โทร  ladngaschool@gmail.com

  
   29   โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภิรญา กาลพัฒน์
  ที่ตั้ง  105 หมู่ 6 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
  เบอร์โทร  bangsaiwitthaya@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.